اکسین (مایع)

web barafshan 14 1160x480 - اکسین (مایع)
اکسین حاوی 5 سی سی محلول ایندول استیک اسید با غلظت 4 گرم در لیتر است که در محصولات مختلف کشاورزی بصورت محلولپاشی، مصرف در خزانه ، بذرمال، ریشه دار کردن قلمه ها و نهالستان کاربرد دارد. اکسین ها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که باعث طویل شدن سلول های گیاهی می شوند. مهم ترین و فراوان ترین اکسین ها در گیاهان ایندول استیک اسید ) IAA ( است که بارز ترین اثرات را در بین خانواده اکسین ها دارد. این محصول تاثیر شگرفی بر روی رشد رویشی، گل انگیزی، ریشه زایی و افزایش محصول در گیاهان زراعی، باغی، صیفی جات و .... دارد.
• تنظیم کننده چیرگی راسی و افزایش رشد رویشی .
• تسریع در روند تشکیل ریشه ها .
• تأخیر در ریزش برگ.
• بهبود فاز زایشی و افزایش گل انگیزی.
• موثر در کیفیت و کمیت محصولات و میوه ها.
• افزایش جوانه زنی بذر.
نحوه مصرفزمان مصرفمحصول
20 سی سی در 400 لیتر آبقبل از گلدهی همراه با محصول Super PGRمحصولات زراعی
30 سی سی در 400 لیتر آببا مشاوره کارشناسدرختان میوه
20 سی سی در 400 لیتر آبرشد سبزینه مناسبسیبزیجات
30 سی سی در 400 لیتر آبرشد سبزینه مناسبسیب زمینی، یونجه و چغندر قند
30 سی سی در 400 لیتر آبقبل از گلدهی همراه با محصول Super PGRمرکبات
20 سی سی در 400 لیتر آبقبل از گلدهی همراه با محصول Super PGRچمن و گیاهان زینتی
5 سی سی اکسین در 10 لیتر آب محلوط شده و قلمه هابه مدت 5-10 دقیقه بسته به چوبی بودن آنها در محلول نگه داری شوند.قبل از کشتریشه دار کردن قلمه ها
5 سی سی اکسین بهمراه 100 گرم محصول Super PGR در 100 لیتر آب مخلوط شده و سپس محلول پاشی شود.گلدهیکشت گلخانه ای (خیار و گوجه و ...)
 
ایندول استیک اسید با غلظت 4 گرم در لیتر
اکسین مایعایندول استیک اسید
W/V4g/l
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now