سیلیکو کارب (مایع)

web barafshan 22 1160x480 - سیلیکو کارب (مایع)
سیلیکوکارب ترکیبی از سیلیسیم و پتاسیم است که بر اساس هم افزایی میان این دو عنصر ساخته شده است و در گیاهان باغی، گلخانه ای، گیاهان زراعی از جمله برنج، نیشکر و ذرت مورد استفاده قرار می گیرد.سیلیسیم در بسیاری از فعالیت های حیاتی گیاه ضروری بوده و علاوه بر نقش تغذیه ای، نقش ساختاری و بیوشیمیایی خاصی دارد و به مقدار عناصر ماکرو مورد نیاز گیاه می باشد.این عنصر از طریق افزایش غلظت کلروفیل در واحد سطح و تنظیم فعالیت های آنزیمی دخیل در متابولیسم co2 منجر به بهبود فرآیند فتوسنتز شده و در نهایت این امر، منجر به افزایش تولید در واحد سطح می گردد. عنصر سیلیسیم علاوه بر نقش تغذیه ای از طریق تجمع یافتن در ساختمان دیواره سلولی و در نتیجه افزایش ضخامت آن و نیز از طریق تجمع فنلی و کیتینی و تحریک سیستم دفاعی گیاه، مقاومت گیاه در برابر استرس های غیر زنده و حمله آفات و عوامل بیماری زا افزایش می دهد.
استفاده از این کود علاوه بر افزایش مقاومت نسبت به استرس های زنده و غیر زنده منجر به افزایش رشد ریشه، دسترسی هر چه بیشتر گیاه به عناصر غذایی موجود در خاک و در نتیجه افزایش عملکرد در واحد سطح و بهبود خصوصیات کیفی از قبیل رنگ و اندازه میوه می شود.
محصولزمان مصرفمقدار مصرفتعداد تکرار
محلول پاشیآب کود
برنجدر زمان خزانه، قبل از ظهور خوشه ها، در زمان پر شدن دانه ها2لیتردرهکتار3تا4 لیتر در هکتار2
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، پنبه، حبوبات و ...)قبل از گلدهی، شروع شکل گیری دانه1/5 لیتردر هکتار3لیتر در هکتار2
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و  ...)شکل گیری میوه1تا2 لیتردر هزار3تا5  لیتر در هکتار1
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز،  گوجه فرنگی،  فلفل ، سیب زمینی و ...)شکل گیری میوه2 لیتردر هزار4-3لیتر در هکتار1
گیاهان زینتی ،  فضای سبز  و چمنهمراه با شروع رشد رویشی2 لیتردر هزار2تا4لیتر در هکتار2
ترکیبات:
سیلیکو کاربSio2  سیلیسیمK2O پتاسیم
W/V25%15%
W/W20%13%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now