برنامه تغذیه ای در کشت خیار با استفاده از محصولات بارافشان

برنامه تغذیه ای در کشت خیار با استفاده از محصولات بارافشان

مراحل رشدی

 

 

 

 

نوع محصول

 
میوه دهیگلدهیقبل از گلدهی30 روز پس از جوانه زنی10 روز پس از جوانه زنیکاشت بذر 

مراحل رشدی

 
 محلول پاشی سوپر پی جی آر 4 مرتبه تا انتهای فصل برداشتتامین عناصر مورد نیاز جهت دوره گلدهیکاهش کودهای نیتروژنه و افزایش کودهای پتاسیمی جهت انتقال به فاز زایشیتامین نیتروژن کافی جهت بهبود شرایط رشد رویشیضدعفونی بذور بر علیه بیماری ها و آفات مانند عوامل بوته میریاقدامات ضروری 
پتاکارب

)محلول پاشی

) تکرار 2نوبت در صورت نیاز(

سوپر پی جی آر

)محلول پاشی( در

زمان ظهور جوانه

های گل

+

اکسین

به همراه کمپلکس کارب

هایفسکارب

و

پتاکارب

)محلول پاشی(

کافوس 100

)محلول پاشی(

ففوکارب

20.20.20

)آبکود)

هیومیکارب

)آبکود(

 

 

     خیار

یوره فیت

)محلول پاشی(

کلسی بر کارب

(محلول پاشی)

آیرون کارب

)همراه با آب آبیاری(

سالت اوت

)درصورت شوری خاک و همراه با آب آبیاری(

 

تیمار بذر با

هورمون اکسین

برنامه تغذیه ای در کشت خیار با استفاده از محصولات بارافشان

 

 

  • آبکود محصولات 5 لیتر در هکتار.
  • محلول پاشی ها 1.5 تا 2 لیتر در هکتار.
  • استفاده از محصول سوپر پی جی آر جهت افزایش باروری و گلدهی توصیه می شود. (محلول پاشی پس از هر بار برداشت باید تکرار شود)
  • جهت ارتباط با واحد فنی با شماره 09100810910 تماس حاصل فرمایید.
Call Now Buttoncall now