تقویم زراعی توت­ فرنگی , سیب , گردو

تقویم زراعی توت­ فرنگی , سیب , گردو

تقویم زراعی توت­فرنگی

ماه های سالسال اولسال دوم،سوم و چهارم
فروردینهرس گل درفروردین *وجین -تنک بوته-کلنگ­زنی خاک- مصرف کودخاکی در سال دوم-ترمیم سیستم آبیاری- استفاده از کندوی زنبور عسل
اردیبهشت ابیاری*+ وجین* +برداشت و بسته بندی
خرداد ابیاری*+ وجین*+حذف ساقه های رونده+ برداشت و بسته بندی
تیرشروع تولید نشاء گلدانیتنک، تغذیه و ابیاری-برگچینی+ حذف ساقه های رونده
مرداد ابیاری*+ وجین*+ حذف ساقه های رونده
شهریورکاشت نشاء گلدانی 
مهرمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – آزمون خاک-طراحی زمین و سیستم کاشت- نسب سیستم ابیاری قطره­ای-مصرف خاکی کود الی و شیمیایی-تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نشاء- ابیاریتغذیه- برداشت و بسته بندی+ آمادگی برای کشیدن کاور پلاستیکی یا پارچه ای بر روی ردیف های دارای میوه در شب
آبانمالچ کاه و کلش برای محافظت از سرمای زمستانهمالچ کاه و کلش برای محافظت از سرمای زمستانه
آذر  
دی  
بهمن  
اسفندمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – آزمون خاک-طراحی زمین و سیستم کاشت- نسب سیستم ابیاری قطره­ای-مصرف خاکی کود الی و شیمیایی-تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نشاء- ابیاریتهیه کارتن و ظروف بسته بندی

 

 

 

 

 

 


 

تقویم زراعی سیب

ماه های سالسال اول، دوم،سوم و چهارمسال چهارم پنجم ششم و …………
فروردین تغذیه بصورت محلولپاشی برای میوه بستن قبل از شکوفا شدن گل­ها-استقرار کندوی زنبور عسل-
اردیبهشتهرس سبزهرس سبز-مبارزه برعلیه بیماری ها و افات مکنده و برگخوار-مرحله اول مبارزه با کرم سیب (مرحله اول)- امادگی برای مبارزه با سفیدک و لکه ها.
خرداد تغذیه اهن از طریق محلولپاشی قبل از غروب- برداشت و بسته بندی در ارقام زودرس.
تیر مبارزه با کرم سیب (مرحله دوم)-تغذیه بر و کلسیم ازطریق محلولپاشی قبل از غروب-تنک میوه*-قیم گذاری شاخه های بارور-امادگی برای مبارزه با کنه
مرداد برداشت و بسته بندی در ارقام میانرس.
شهریور تغذیه ماکرو ازطریق کودآبیاری یا محلولپاشی
مهرمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – ازمون خاک-طراحی زمین و تعین محل و غرس چاله- اصلاح خاک-مصرف خاکی کود الی و شیمیایی- نسب سیستم ابیاری قطره­ای -تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نهال-قیم گذاری- ابیاریتغذیه ماکرو ازطریق کودآبیاری یا محلولپاشی -تغذیه بصورت محلولپاشی برای میوه بستن قبل از شکوفا شدن گل­ها- برداشت و بسته بندی در ارقام دیررس.
آبانمبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر بعد از خزان برگ ها (مرحله اول)مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر بعد از خزان برگ ها (مرحله اول)
آذر  
دی یخ­آب زمستانه
بهمن  
اسفندمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – ازمون خاک-طراحی زمین و تعین محل و غرس چاله-اصلاح خاک- مصرف خاکی کود الی و شیمیایی- نسب سیستم ابیاری قطره­ای -تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نهال- قیم گذاری-  ابیاری- هرس فرم­دهی-مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر قبل از بیداری درخت (مرحله دوم)هرس جداگانه قسمت­های بیمار و ضدعفونی و تیمار آن با چسب پیوند-هرس باردهی-جمع­اوری شاخه های هرس شده- پابیل پای تنه درخت به شعاع یک متر و بازسازی تشتک ابیاری-مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر قبل از بیداری درخت (مرحله دوم)

 

 

 


 

تقویم زراعی گردو

ماه های سالسال اول، دوم،سال چهارم پنجم ششم و …………
فروردین تغذیه بصورت محلولپاشی برای میوه بستن قبل از شکوفا شدن گل­ها-
اردیبهشتهرس سبز 
خرداد تغذیه اهن از طریق محلولپاشی قبل از غروب-
تیر مرحله اول مبارزه با کرم سیب در گردو (مرحله اول)*-تغذیه بر و کلسیم ازطریق محلولپاشی قبل از غروب -امادگی برای مبارزه با کنه- استفاده از پوشش کائولین روی میوه
مرداد  
شهریور تغذیه ماکرو ازطریق کودآبیاری یا محلولپاشی
مهرمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – ازمون خاک-طراحی زمین و تعین محل و غرس چاله- اصلاح خاک-مصرف خاکی کود الی و شیمیایی- نسب سیستم ابیاری قطره­ای -تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نهال- ابیاریتغذیه ماکرو ازطریق کودآبیاری یا محلولپاشی -تغذیه بصورت محلولپاشی برای میوه بستن قبل از شکوفا شدن گل­ها- برداشت و خشک کردن میوه در سایه و در تونل گرم.
آبانمبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر بعد از خزان برگ ها (مرحله اول)مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر بعد از خزان برگ ها (مرحله اول)
آذر  
دی یخ­آب زمستانه
بهمن  
اسفندمبارزه با علف هرز- شخم، دیسک و رتیواتور – ازمون خاک-طراحی زمین و تعین محل و غرس چاله-اصلاح خاک- مصرف خاکی کود الی و شیمیایی- نسب سیستم ابیاری قطره­ای -تست ابیاری- تهیه، ضدعفونی وکاشت نهال- ابیاری- هرس فرم­دهی-مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر قبل از بیداری درخت (مرحله دوم)هرس و حذف قسمت­های خشک و بیمار و ضدعفونی و تیمار محل برش با چسب پیوند-جمع­اوری شاخه های هرس شده- پابیل پای تنه درخت به شعاع یک متر و بازسازی تشتک ابیاری-مبارزه شیمیایی با زمستانگذرانی عوامل افات و شانکر قبل از بیداری درخت (مرحله دوم) مبارزه برعلیه بیماری ها و افات مکنده و کنه ها و چوبخوار- امادگی برای مبارزه با آنتراکنوز و لکه های برگی.

 

Call Now Buttoncall now