توصيه هاي فني جهت افزايش عملکرد مزارع يونجه

توصيه هاي فني جهت افزايش عملکرد مزارع يونجه

توصيه هاي فني جهت افزايش عملکرد مزارع يونجه

 

آماده سازي زمين : يونجه گياهي چند ساله است، لذا بازدن شخم عميق ،ديسک ،لولر بسترکاشت آماده مي شود.خاک هاي خوب وحاصلخيزبا کلسيم کافي براي يونجه مناسب( واکنش خاک5/7-5/6= PH )است.

 تناوب زراعي:عمرمفيد واقتصادي يونجه  درمواردي 7-5 سال است وبعداز برگرداندن يونجه بعلت تثبيت ازت در خاک بوسيله ازتوباکترهاي ريشه گياه کاشت نباتات وجيني مانند سيب زميني – غلات – يونجه درنظرگرفته مي­شود.

 تاريخ کاشت: يونجه را مي توان دردوفصل پائيز وبهارکاشت نمود .کاشت پائيزه برکاشت بهاره ارجحيت دارد. کاشت پائيزه در مناطق سرد استان اوائل شهريور ماه ودرمناطق سردمعتدل تا اواسط شهريورماه کشت انجام گيرد.کشت بهاره: دربهار معمولا”بعداز رفع سرماي بهاره  از نيمه دوم ارديبهشت ماه الي خردادماه انجام داد.

عمق وروش­­کاشت:

عمق کاشت بذر حدود­2-1 سانتيمتراست البته باتوجه به نوع خاک،عمق کاشت مي تواند تغييريابد. درخاکهاي رسي وسنگين کمترودرخاکهاي شني و سبک عمق کاشت ميتواندکمي بيشترشود.بذرپاشي يونجه به دوطريق صورت مي پذيرد.1- دستپاش 2- ماشينهاي بذرافشان ازنکات مهم دربذرکاري يونجه ،اين است که­ سعي شود بذر بطوريکنواخت درسطح مزرعه پخش شده وبه اندازه کافي باخاک پوشيده گردد.

مصرف­کودهاي شيميايي:

براساس آزمون خاك ميزان كود مورد نياز و روش مصرف کود شيميايي در زراعت يونجه تعيين گردد.  کودهای شيميايي فسفره، پتاسيمي و  برخي از کودهاي ريزمغذي قبل از کشت مصرف گردند. با توجه به اينکه يونجه از خانواده لگومينوز بوده و قادر به تثبيت ازت هوا توسط باکتريهاي موجود در گره هاي ريشه که عمدتاً از خانواده ريزوبيوم مي باشد لذا  مصرف 25 کيلوگرم ازت خالص در هکتار (هنگام آماده سازي زمين) قبل ازکاشت توصيه مي شود  ( به منظور افزايش کارايي جذب ازت هوا توسط اين ميکروارگانيسم ها حتي المقدور از مصرف کود ازته خودداري گردد). با توجه به اثرات مفيد کودهاي پتاسيمي بر خصوصيات کمي و کيفي يونجه و برابري نياز غذايي يونجه به عناصر ازت و پتاسيم، در صورت توصيه کارشناس، مصرف اين کود الزامي است. در سال دوم درصورت بروز علايم کمبود عناصر غذايي به منظور بررسي وضعيت تغذيه اي کشت يونجه با مشورت کارشناس تغذيه و با انجام تجزيه برگ و آزمون خاک، کود مورد نياز تعيين و توصيه مي­گردد.

 

ميزان و نوع بذر مصرفي و تراکم بوته:

استفاده ازاکوتيپ هاي يونجه همداني مانند(قهاوند ، فامنين و کوه زره ) دراستان توصيه مي شود.

از ارقام خارجي رقم يونجه ديابلوورده دراستان داراي عملکرد بالايي مي باشد.تراکم لازم براي توليد علوفه يونجه، مصرف ميزان 30- 25 کيلوگرم بذر و فاصله رديف کاشت 50 سانتيمتر درهکتاراست.بيشترين عملکرد علوفه از مصرف اين مقداربذر وفاصله رديف کاشت 16 تن علوفه خشک درهکتارحاصل شده است.تراکم لازم براي توليدبذر، مصرف مقدار 15-10 کيلوگرم بذرموقع کاشت  درهکتاربافاصله رديف کاشت50 سانتيمترمناسب است. که بکاري اين تراکم دراستان ، داراي بيشترين  عملکرد بذري باتوليد  500 کيلوگرم بذر درهکتار بوده است.

آبياري يونجه:يونجه در اوائل کاشت به ويژه در مرحله جوانه زني به کم آبي و شوري خاک حساس است .بعد­ ازآبياري اول براي جلوگيري از سله بستن بعد­ از سه روز آبياري تکرارشود و بعداز سبز مزرعه،بسته به توع بافت خاک، مرحله فيزيولوژيکی رشد و شرايط آب و هوايي محل کشت دور آبياری بين 12-7 روز­ مي باشد.

کنترل علفهاي هرز: 1- مبارزه مکانيکي: زدن کولتيواتوربين رديفهاي يونجه .2-مبارزه شيميايي: مصرف علفکش داکتال قبل از سبزشدن علف هاي هرز به ميزان 12- 8  کيلوگرم درهکتار.

کنترل سس: روش مبارزه با سس يونجه: به دو روش مي توان مزرعه را از سس پاک نمود.1- مبارزه مکانيکي : در صورت مشاهده لکه آلوده به سس، آن قسمت از مزرعه را کاملا” سوزانده وجهت به تأخير انداختن رشد يونجه روي آن قسمت کاه ريخته شود.2- مبارزه شيميايي :استفاده ازسم پاراکوات 5-3 ليتردرهکتار درجاهايي که علف هرز سس  وجود دارد.

کنترل آفت سرخر­طومي بر­گ يونجه:1-چراندن مزرعه يونجه پس ازبرداشت چين آخردراواسط آبان ماه توسط دام2- سوزاندن بقاياي يونجه دراواخرزمستان وهم زمان باشروع رشد رويشي يونجه باشعله افکن  3- سم پاشي مزرعه توسط سمومي نظيرفوزالن،دورسبان وديازينون درزماني­که حداکثر جمعيت آفت را لاروهاي سن 2 تشکيل ميدهند(بابررسي دقيق ومرتب جوانه هاي انتهايي گياه يونجه)4- برداشت زودترمحصول يونجه درچين اول.

کنترل بيماري ها:1-بيماري لکه قهوه اي يونجه که دربعضي ازمزارع استان مشاهد­ه شده است بعدازبرداشت چين اول با قارچکش بنوميل 5/2-2 درهزارسمپاشي گردد2- بيماري باکتريايي پنتيوم يونجه، دراوائل فصل بهاربه علت رطوبت مشاهده شده است وباگرم شدن هوا ازبين ميرود درصورت مبارزه باسم ردوميل(گرانوله) براساس دستورالعمل آن مصرف مي­شود.

­زمان برداشت:الف- برداشت علوفه چين اول يونجه تازه کشت شده براساس زمان رشد ودرمرحله 75%-50%گلدهي وبيشترانجام مي­شودولي درچينهاي بعدي در مرحله ظهور 15-10% گلهاي بنفش در مزرعه بوده زيرا دراين زمان يونجه داراي بيشترين کيفيت علوفه مي باشد. توجه گردد در اين زمان طول ساقه ها ي جديد  يونجه اززمين 5 وازمحل طوقه 3-2 سانتيمترباشد.

ب- برداشت بذر: قطع آبياري مزرعه بذري يونجه درمرحله شروع به قهوه اي شدن غلاف هاوبرداشت غلافهاي بذري درمرحله 50% قهوه اي شدن آنهاانجام مي­گردد.

روش برداشت علوفه: درزراعت هاي بزرگ باماشين­ موورانجام ­مي­گردد وسپس با دستگاهي به نام ريک علوفه رديف شده و بعداز 72-48 ساعت هواخوري با ماشين بسته بندي (بيلر) شده وپس از جمع آوري بسته ها به انبار جهت مصرف حمل مي ­گردد.

برداشت بذر: باکمباين مخصوص  برداشت نباتات دانه ريزقابل برداشت مي­باشد.ومحصول بذري بعدازاستحصال بايد بوجاري وسس گيري وکيسه گيري ­شود.

Call Now Buttoncall now