توصيه هاي فني كاشت و پرورش انگور ديم

توصيه هاي فني كاشت و پرورش انگور ديم

انگور دیم

توصيه هاي فني كاشت و پرورش انگور ديم

 

الف) عمليات قبل از كاشت :

1- انتخاب محل : با توجه به شرايط اقليمي استان لازمست باغ انگور ديم در مناطقي احداث گردد كه ميانگين  بارندگي سالانه بيش از 600 ميليمتر و از پراكنش مناسبي برخوردار باشد.

 ارتفاع محل : كمتر از 1000 متر بسيار مناسب و بين 1600 – 1000  متر نيز مناسب است.

 شيب زمين : دامنه هاي شمالي با شيب 15-2 درصد بسيار مناسب و شيب 25-15 درصد نيز مناسب است.

شرايط خاك : خاك حاصلخيز با عمق مناسب، عدم شوري خاك ، بافت خاك متوسط مايل به سبك (لوم يا لوم شني) با زهكش مناسب.

2- آزمايش خاك :تهيه نمونه خاك از عمق 30-0 و 60-30 سانتيمتر و انجام آزمايش خاك قبل از احداث باغ و مصرف كود بر مبناي آزمايش خاك.

3- آب مورد نياز : تنها در سال اول بمنظور استقرار بوته ها ، 2 الي 3 نوبت آبياري در تابستان لازم است.

4- آماده سازي زمين : جمع آوري سنگ ها، حذف علف هاي هرز، ايجاد بانكت در اراضي شيب دار روي خطوط تراز  به فاصله تقريبي3 متر، حفرچاله­هاي كاشت به فاصله 2 متر از يكديگر در داخل بانكت به عمق60 سانتيمتر و اختلاط كود دامي پوسيده وكودهاي شيميايي(بر اساس آزمون خاك) با خاك كنار چاله ها.

5- تهيه قلمه ريشه دار : قلمه ريشه دار و گواهي شده از ارقام مناسب در مرحله خواب تهيه گردد. قلمه داراي ريشه سالم و كافي باشد.قطرقلمه حداقل1 سانتيمتر وطول قلمه حداقل40 سانتيمترباشد.لازمست قلمه هاي تهيه شده سريعاً كاشت گردند.

این پست را نیز بخوانید : کود آهن مورد نیاز گیاه و کود کلات آهن

ب)مرحله كاشت :

1- زمان كاشت : بهترين زمان غرس قلمه ريشه دار مو، اواخر پاييز پس از يكبار بارندگي مؤثر مي باشد.كاشت   قلمه ريشه دار در اواخرزمستان يا اوايل بهار نيز امكانپذير است. بطور كلي هنگام كاشت مي بايست خاك از رطوبت مناسبي برخوردار باشد.  وقوع بارندگي پس از پايان كاشت مي تواند دركاهش تلفات و سبز شدن بوته ها بسيار مؤثر باشد.

2- روش كاشت : ابتدا با قيچي باغباني ضدعفوني شده ، ريشه هاي زخمي و پيچ خورده حذف مي گردند. درصورت امكان، فرو بردن ريشه ها درسطل حاوي آب (كه مقداري خاك و كود به آن اضافه شده) قبل از كاشت توصيه مي گردد. قلمه ريشه دار به گونه اي غرس گرددكه ريشه ها بر روي كپه اي از مخلوط خاك و كود دامي داخل چاله قرار گيرند بطوريكه از پيچ خوردن يا توزيع غيريكنواخت ريشه ها جلوگيري شود. سپس بقيه چاله با مخلوط خاك و كود دامي پوسيده پر شود و با پا فشرده گردد تا تماس كامل بين ريشه و خاك برقرار گردد. ايجاد چاله در پاي بوته مي تواند در تجميع بارندگي ها و حفظ رطوبت ميسر باشد.

 

ج)مرحله داشت (نگهداري) :

1- هرس پس از كاشت : بهتر است سربرداري قلمه هاي كاشته شده پس از پايان خطر يخبندانهاي بهاره انجام گيرد بطوريكه شاخه هاي اضافي حذف و تنها دو جوانه سالم  بر روي قويترين شاخه باقي بماند.

2- هرس فرم : با توجه به عادت رشد ارقام مهم انگور ديم استان ، هرس فرم  بصورت پاچراغي كوتاه  انجام گيرد. به عبارتي بوته مو طي سالهاي اوليه به گونه اي هرس گردد كه فقط يك تنه اصلي داشت باشد و بازوها از ارتفاع نيم متري منشعب شده باشند.

3- هرس باردهي : انجام هرس تعادلي بصورت سبك (فرمول 20+40  براي ارقام رشه و خوشناو) با حفظ فرم بوته و باقي گذاشتن شاخه هاي جانشين

* انجام هرنوع هرس مي بايست بوسيله قيچي ضدعفوني شده با محلول 10% وايتكس انجام گيرد تا از انتقال      بيماريهاي مهم جلوگيري شود.

*بهترين زمان هرس خشك، اوايل بهار قبل از باز شدن جوانه ها ست. اگر بوته ها زودتر هرس شوند، بيشتر        در معرض خطر يخبندان قرار مي گيرند.

4- كوددهي : بر اساس آزمون خاك و آزمون برگ ، مصرف كود دامي پوسيده به همراه كودهاي شيميايي     بصورت چالكود ، يك ماه قبل از بيدار شدن بوته هاي انگور انجام گيرد. در صورتيكه آزمايش خاك قبل از احداث باغ انجام شده باشد، براي كنترل وضعيت تغذيه لازم است در مرحله پس از ريزش گل از برگهاي روبروي ميوه نمونه برگ به همراه دمبرگ تهيه و ميزان عناصر ازت ، پتاسيم و فسفر تعيين و بر اساس نتايج آزمون خاك و آزمون برگ توصيه كودي انجام گيرد.

* روش چالكود : حفر 4-2 چاله به عمق 30  سانتيمتر و به فاصله 50-30 سانتيمتر از تنه درخت و يا توزيع كود در   فاصله 50-30 سانتيمتري اطراف تنه و مدفون نمودن آن با بيل.

به منظور افزايش تشكيل ميوه انجام محلولپاشي با كودهاي اوره، سولفات روي و اسيد بوريك با غلظت 15 در هزار(به نسبت مساوي از هر كود) بلافاصله پس از هرس خشك و قبل از باز شدن جوانه ها توصيه مي گردد.

5- كنترل آفات و امراض :

  – زنجره مو : استفاده از سموم تماسي هنگام تخم ريزي حشره بالغ، هرس و انهدام شاخه هاي تخم ريزي شده در اواسط تابستان، مصرف سموم فسفره گرانوله هنگام پابيل و پاشيدن سموم پودري مانند ليندين ياسوين  روي خاك در قسمت سايه انداز بوته در اواخر بهار و اوايل تابستان.

– زنجرك مو : استفاده از حشره كش هاي سيستميك يا سموم فسفره نفوذي در اواسط فصل ( 15 روز قبل از برداشت ميوه بصورت غوره)

 -كنه نمدي مو: مصرف تركيبات گوگردي عليه سفيدك اين بيماري را نيز كنترل مي كند. يا مصرف كنه­كش بعد از تشكيل ميوه

– خوشه خوار مو: استفاده ازحشره كش هاي فسفره نفوذي در فصل رشد 3-2 بار بر اساس اطلاعيه حفظ نباتات

– گال باكتريايي مو: استفاده از قلمه هاي ريشه دار گواهي شده و عاري از بيماري، استفاده از قيچي ضدعفوني شده و جلوگيري از تماس قيچي باغباني آلوده با بوته هاي سالم، سوزاندن بوته هاي آلوده به همراه طوقه و ريشه و ضدعفوني محل استقرار بوته با آب آهك.حفاظت تنه و شاخه ها در برابر سرماي شديد زمستان.

سفيدك پودري: ايجاد تهويه با انجام هرس مناسب و مصرف كالكسين يا استفاده از سموم حفاظتي يا گوگرد 2 بار پس از تشكيل ميوه به فاصله 15 روز (مصرف سموم گوگردي در دماي بيش از 30 درجه انجام نگيرد).

– بيماريهاي ويروسي: استفاده از قلمه ريشه دار گواهي شده و سالم، انهدام بوته هاي آلوده، كنترل ناقلين و كنترل علفهاي هرز .

– آفتابسوختگي : هرس مناسب، تقويت بوته ها ، ايجاد چاله اطراف تنه جهت افزايش ذخيره رطوبت.

– كنترل علف هاي هرز : پابيل بموقع تاكستان ، استفاده از علف كش هاي قبل از رويش علف هرز، استفاده از علف كش هاي عمومي بصورت هدايت شده بين رديف .

 

د) مرحله برداشت :

– زمان برداشت : بهترين زمان برداشت انگور هنگامي است كه دم خوشه ها شروع به خشبي شدن كند.

– روش برداشت : خوشه ها بوسيله قيچي باغباني يا چاقوي تيز به گونه اي برداشت شوند كه هيچ نوع فشار يا آسيب مكانيكي به حبه ها وارد نشود. هنگام بسته بندي حبه هاي فاسد و خوشه هاي آسيب ديده جدا گردند.

 

 

 

 

Call Now Buttoncall now