دستورالعمل  فني جهت افزايش عملكرد مزارع نخود

دستورالعمل  فني جهت افزايش عملكرد مزارع نخود

دستورالعمل  فني جهت افزايش عملكرد مزارع نخود

– آماده سازي زمين: حبوبات در اكثرخاكها ي رسي شني ويا شني رسي  به غير از خاكهاي شور و باتلاقي قابل كشت است و به دو صورت ديم وآبي انجام مي­شو د.در اراضي ديم پس از برداشت گندم در پائيز و در اولين فرصت ممكن زمين شخم شده (با گاوآهن برگردان دار در اراضی آبی و با گاو آهن قلمي در ديم) وسپس در بهار وبمحض گاورو شدن زمين  عمليات كاشت انجام ميشود .

-انتخاب بذر: حتي­الامكان از بذور توزيعي مادري و گواهي شده توصيه شده توسط موسسه تحقيقات اصلاح و تهيه نهال و بذر استفاده شودبذربايد با سم و دز مناسب طبق توصيه كارشناسان  حفظ نباتات و يا کلينيکهای گياهپزشکی  ضد عفوني شده،. در صورت استفاده از بذور خود مصرفي، نيز بوجاري و ضد عفوني شود .

-كاشت: 1- كاشت به دو صورت دستي (دستپاش) وماشيني انجام ميشود. بديهي است  كاشت با ماشين بذركار با توجه به مزاياي متعدد آن مانند :يكنواختي سبز ومبارزه بهتر با علفهاي هرز و… ارجح­تر است .ميزان بذر مورد نياز براي ارقام دانه درشت (كابلي ويا سفيد) 80 كيلو گرم و ساير ارقام دانه ريز رنگي (تيپ دسي) حدود 70 -65 كيلو گرم در هكتار توصيه مي شود .كاشت با بذر كارهاي  عميق كار ويا معمولي براحتي انجام وتنظيم ميشود .فاصله رديفها50 سانتی متر وعمق کاشت 3 -5 سانتی متر می باشد.

تاريخ كاشت .تاريخ كاشت مرسوم منطقه اوايل بهار ميباشد و لي با معرفي ارقام جديد متحمل به سرما زارعين بزودي خواهند توانست نخود  را در پائيز بكارند .وازمزاياي  زياد آن منجمله دو برابر شدن عملكرد  بهره مند شوند .بديهي است فعلاء ميتوان از ارقام نخود سفيدILC-482  و يا جم وتيپ رنگي پيروز نيز به شرط (كاشت با بذر كار وضد عفوني آن ومبارزه با علفهاي هرز) استفاده کنند .كاشت انتظاري حبوبات نيز يكي از طرق مناسب افزايش عملكرد است.

– كودپاشي: حبوبات و خانواده لگو مينوز  بعلت وجود  ريزوبيوم بر روي ريشه باعث ذخيره وافزايش ازت خاك  براي حاصل بعدي  شده ونياز  زيادي به مصرف كود هاي  شيميائي ندارند. لذا به منظور صرفه جوئي و عدم زياده­روي در مصرف كود و آلوده سازي محيط زيست آزمايش خاك لازم  و بر اساس توصيه آن  مصرف كود بايد  انجام شود در غير اينصورت مصرف 30-20 كيلو گرم ازت در هكتار به عنوان استارتر (شروع كننده) بهتر است درهنگام كاشت مصرف وبا خاك مخلوط شود.

– آبياري:در كاشت ديم حبوبات از رطوبت ذخيره شده در خاك استفاده  مي كند  و در شرايط آبي نيز  دور و تعداد آبياري بسته به نوع بافت  خاك ، رسي يا شني فرق مي­كند اما بطور كلي 3-2 نوبت آبياري در بهار انجام مي­گيرد (براي  سبزشدن بذر و اسقرار بوته­ها در خاك، سپس گلدهي، غلاف­و دانه­بندي و پرشدن غلاف و قبل از  رسيدگي دانه آبياري انجام مي­گردد).

– آفات : يكي از آفات مهم كرم طوقه بر است، كه روش مبارزه شامل: پخش طعمه مسموم  بر اساس دستورالعملهاي فني ومشاوره با كارشناسان ذيربط است و ديگري كرم پيله خوار است كه در صورت مشاهده سمپاشي با يكي از سموم توصيه شده ضروري خواهد بود .

– بيماري­ها ، پو سيدگي فوزاريمي و برق زدگي از بيماريهاي مهم حبوبات بوده و براي مبارزه با برق زدگي: 1- استفاده از ارقام مقاوم 2 – اتخاذ عمليات زراعي مناسب به منظور كنترل بيماري (رعايت بهداشت زراعي)

3 – ضد عفوني بذور وسمپاشي با قارچ كشهاي مناسب توصيه شده است ..

– علفهاي هرز : چون حبوبات و بخصوص نخود  در اوايل رشد در مقابل   علفهاي هرز بسيار ضعيف بوده و حساسند (چهار تا شش هفته اول رشد  ) لذا   براي مبارزه با علفهاي هرز پهن برگ و نازك برگ  موجود در مزرعه بايد بسرعت دست بكار شده وبه صورت وجين دستي ومكانيكي  ويا مبارزه  شيميائي(استفاده از    علف كش لنتاگران وگالانت) با راهنمائي كارشناسان ذيربط اقدام كرد .

– برداشت :  برداشت نخود  در شرايط فعلي عموما با دست انجام گرفته ودر  زراعت ديم  بعلت ارتفاع  كم بوته  استفاده از   ماشين برداشت با توجه به وضعيت توپوگرافي اراضي  مورد كاشت  در استان كردستان مشگل بوده  ولي كوبيدن وتميز كردن محصول  با انجام تنظيماتي در كمباين  غلات وسرندهاي آن امكانپذير است .

– زمان برداشت:  ازآنجائيكه نيامهاي نخود ارقام توصيه شده  باز نشده ومعمولا ريزش نمي كنند برداشت آن نسبت به ساير گونه هاي ديگر كمتر اشكال ايجاد مي كند  .پس از زرد شدن و افتادن برگهاي پائيني بوته وتغيير رنگ غلافهاوشروع خشك شدن شاخ وبرگ مي توان برداشت را انجام داد .

– حمل و نقل و كيسه­گيري:  بعد از بوجاري و تميز كردن بذور و رسيدن رطوبت آن به 12 درصد، محصول در كيسه­هاي 100-50 كيلوگرم و با كيفيت مناسب و نسبتاً مقاوم كيسه­گيري و به محل انبار حمل نمود.

– نگهداري و انبارداري: در انبارهاي سرپوشيده، با ارتفاع حداقل 20سانتيمتر از كف و در شرايط تهويه مناسب و خشک مي­توان محصول را نگهداري كرد.

 

Call Now Buttoncall now