دستورالعمل فني كاشت گندم ديم

دستورالعمل فني كاشت گندم ديم

دستورالعمل فني كاشت گندم ديم

 

انتخاب زمين :

نوع خاك:

در اكثر خاكها غيراز خاكهاي شور و خاكهاي باتلاقي و بهترين خاك ليموني رسي و ليموني شني با ميزان هوموس مناسب

شيب:

ترجيحا در شيبهاي كمتر از 8% و نهايتاً شيب 12 % و شيبهاي بالای 12%  به مرتع اختصاص داده شود ترجيحا شيبهاي شمالي-  جنوبي بخصوص در نقاط سرد و مرتفع استان

تناوب (بترتيب اولويت): 1– گندم- بقولات علوفه­اي 2- گندم-بقولات دانه­اي ( نخود يا عدس) 3- گندم، دانه روغني (گلرنگ، آفتابگردان ) 4- گندم- آيش

آماده سازي زمين: 1-ازگاوآهن قلمي ساقه سخت در پائيز و پنجه غازي در بهار یا گاوآهن سه خيش بدون صفحه هاي برگرداندار2- زمان مناسب شخم در فصل پائيز با گاوآهن قلمي به منظور ذخيره بيشتر رطوبت وجلوگيري از فرسايش خاك ويا با گاوآهن معمولي بدون صفحه برگردان ودر فصل بهار دو نوبت پنجه غازي(ترجيحا عمود برهم) به منظور مبارزه با علفهاي هرز وحفظ  رطوبت خاك،توصيه ميگردد

3- يك بار شخم پائيزه ودو نوبت پنجه غازي در بهار عمق شخم20 الي 25 سانتيمتر وشخم عميق لازم نيست در صورت نياز ديسك و ماله

مشخصات بذر: بذر مادري و يا گواهي شده با ضد عفوني مناسب با قارچ كش ديوايدنت(قرمز رنگ) يا ساير قارچ كشهاي موثر بر عايه سياهك پنهان پا كوتاه

در صورت استفاده از بذر خود مصرفي بوجاري كامل و ضد عفوني با قارچ كشهاي توصيه شده ضروري است.

رقم: امصرف رقم سرداري يا آذر2 يا اكوتيپ شماره 39 سرداري توصيه ميگردد .

مقدار مصرف: ميزان بذر لازم در يك هكتار160 كيلوگرم براي مناطق مرتفع وسردسير استان و 140 كيلوگرم براي مناطق معتدل وكم ارتفاع استان

ميزان خلوص: بذر بايد داراي خلوص 98% باشد، به ازائ­ هر1% كاهش خلوص، به همان نسبت افزايش بذر توصيه ميگردد.

كاشت بذر: 1- كاشت با عميقكارهاي13رديفه تفکیکی كه كود را در زير بذر قرار مي دهند با فاصله رديف 17سانتی متر 2- كاشت با عميقكارهاي معمولي در غير اينصورت با بذركارهاي روسي ياساير بذركارهاي موجود.

3- عمق كاشت براي رقم آذر2 از4 سانتیمتر بيشتر نباشد و براي رقم سرداري 6- 5 سانتيمترتوصيه مي شود.

زمان كاشت:  مناطق سرد ومرتفع استان در اولين فرصت در مهرماه ومناطق معتدل از 20 مهر لغايت آخر آبانماه. در كشت كرپه (ديركاشت) به ازاي هريك هفته تا ده روز بايستي ميزان بذر را بمقدار10-15 كيلوگرم افزايش داد.

 

مرحله داشت:

كود دهي: بر اساس نتايج آزمون خاك و يا توصيه مركز تحقيقات ( مصرف تمامي كود ازته بميزان 130 كيلوگرم در هكتار وكل كودهاي پتاسه وفسفاته و20 كيلوگرم سو لفات روي قبل از كشت).در صورتيكه مصرف كود ازته به صورت تقسيط باشد نصف ديگر كود ازته يا به صورت سرك در مرحله پنجه دهي يا محلولپاشي 10 درصد كود اوره در مرحله پنجه زني در بهار نيز توصيه مي شود.  در صورت بروز علايم كمبود عناصر ريزمغذي با مشورت كارشناس تغذيه  محلولپاشي كودهاي ريز مغذي با غلظت 3% توصيه مي شود.

آفات، بيماري ها و علف هاي هرز:

سن گندم: روش كنترل :1- مبارزه تلفيقي 2-رعايت اصول بهزراعي 3-مبارزه شيميايي طي دو مرحله (* سن مادر با تراكم يك عدد در مرحله پوره سن دو با تراكم 3-2 عدد درمتر مربع وبا سم توصيه شده ودز وتكنيك مناسب)

تريپس: روش كنترل : رعايت اصول بهزراعي و مبارزه تلفيقي ومبارزه شيميايي در صورت همزمان بودن با سن گندم

زنبور ساقه­خوار: روش كنترل :1- شخم بعد از برداشت 2- رعايت تناوب زراعي و آيش گذاري 3- ارقام مقاوم با ساقه ضخيم و توپر4- برداشت محصول قبل از خشك شدن كامل دانه ها 4– سمپاشي عليه سن مادر در مناطق سن­خيز

شپشك ريشه: روش كنترل: 1- برداشت بموقع و جلو گيري از ريزش دانه 2- شخم عميق بعد از برداشت

3- رعايت تناوب زراعي وآيش گذاري 4- از بين بردن علفهاي هرز

سياهك ها: روش كنترل: انواع سياهك (پنهان-آشكار وپاكوتاه )  1- ضد عفوني بذر باسم ديوايدنت به نسبت دو در هزار 2- كشت بذر سالم 3- رعايت اصول بهزراعي.

زنگ ها: روش كنترل: انواع زنگ (زرد،-قهوه اي و سياه) 1- استفاده از ارقام مقاوم 2- استفاده بهينه از كود ازته3- ازبين بردن علف هاي هرز4- ازبين بردن كانون اوليه آلودگي 5- سمپاشي درصورت اپيدمي

پا خوره: روش كنترل:1- مديريت تلفيقي(رعايت تناوب زراعي – آيش گذاري- شخم بعد از برداشت)

2- عدم كشت دراراضي ماندابي3- تلقيح بذر با باكتري

 

علفهاي هرز

پهن برگ: (بابونه- آلاله-كنگر وحشي– گل گندم– گل گاوزبان …..)

روش كنترل: 1-مبارزه تلفيقي2-مبارزه مكانيكي 3-مبارزه زراعي(رعايت تناوب زراعي-تراكم مناسب –رعايت اصول بهزراعي ، بذر بوجاري شده…)4- مبارزه شيميايي با استفاده از سم تو فور دي به ميزان 5/1-1 ليتر در هكتار در زمان پنجه زني تا تشكيل ساقه و يا سم گرانستار بميزان 25-20 گرم در هكتار از مرحله 4 برگي علفهاي هرز به بعد با استفاده از سمپاشهاي بوم دار

نازك برگ: (يولاف وچاودار و) روش كنترل: 1- مبارزه تلفيقي 2- مبارزه مكانيكي 3- مبارزه زراعي(رعايت تناوب زراعي، تراكم مناسب   رعايت اصول بهزراعي و…..) 4- مبارزه شيميايي با استفاده از علف كش دو منظوره آسرت به نسبت 5/2-2 ليتر در هكتار با استفاده از سمپاشهاي بوم دار

 

مرحله برداشت :

زمان مناسب: دانه كاملا رسيده با رطوبت 16-14 درصد. بطور تجربي زمانيكه مقطع دانه­آردي شده و با فشار آن در زير دندان بسختي شكسته شود. در نقاطي كه دسترسي بموقع به كمباين فراهم نيست و احتمال بارندگيهاي تابستانه وجود دارد از رقم آذر2 استفاده شود بهتر است.

مكانيزه: ترجيحا برداشت با كمباينهاي نو (حداكثر10 سال عمر مفيد) و در مناطق خشك در ساعات اوليه صبح و عصر همراه با نظارت اكيپهاي فني ناظر بر برداشت و رعايت تنظيمات كمباين براساس دستورالعمل­هاي مربوطه.

دستي: رعايت زمان مناسب برداشت و جمع آوري وخرمن بموقع الزامي است.

 

Call Now Buttoncall now