کود روی بذرمال (مایع)

کود بذرمال روی، ذخیره غذایی مناسبی برای مراحل رشد اولیه و جوانه زنی بهتر گیاه می باشد زیرا عنصر روی موجود در آن، در سنتز اسیدهای نوکلوئیک، سوخت و ساز هورمون های رشد خصوصا اکسین و انجام صحیح فعالیت های آنزیمی نقش اساسی ایفا می کند. این کود با فراهم نمودن مستقیم این عنصر قبل از کاشت، سبب افزایش قدرت جوانه زنی، یکنواختی آن، افزایش رشد اولیه و تراکم در واحد سطح و همچنین استقرار بهتر و مناسب تر گیاهچه در خاک می گردد.
 افزایش قدرت جوانه زنی و افزایش یکنواختی آن
 افزایش رشد اولیه و تراکم در واحد سطح
 بهبود استقرار بهتر و مناسب تر گیاهچه در خاک
 افزایش قدرت جوانه زنی در تنش های سخت محیطی
دستورالعمل مصرف در گیاه
توصیه مصرف محصولزمان مصرفمقدار مصرف
گندم و جودر زمان بوجاری و قبل از کاشت3تا8 لیتر در یک تن بذر
ذرتدر زمان بوجاری و قبل از کاشت2تا7 لیتر در یک تن بذر
برنجدر زمان بوجاری و قبل از کاشت8تا12 لیتر در یک تن بذر
کلزادر زمان بوجاری و قبل از کاشت3تا8 لیتر در یک تن بذر
 
ترکیبات سازنده:سولفات روی
کود بذرمال رویروینیتروژن
W/V13/7%6/85%
W/W10%5%
 از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
 در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
 در جای خشک و خنک نگهداری شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now