لزوم استفاده از فروت ست در فصل بهار

لزوم استفاده از فروت ست در فصل بهار

در ابتدای فصل (در زمان تورم جوانه ها)، بخش هوایی درخت شامل جوانه های زایشی (گل) و رویشی (برگ) IMG 20190303 135304 808 - لزوم استفاده از فروت ست در فصل بهارفعالیت خود را با رشد سریع آغاز می کنند و این در حالی است که ریشه های فعال هنوز باندازه کافی شروع به رشد و نمو و جذب عناصر از خاک ها نکرده اند تا بتوانند نیازهای هوایی در خت را برطرف نمایند. به همین دلیل طی مرحله زایشی به دلیل رقابت اندام های زایشی برای جذب عناصر غذایی، جذب این عناصر از طریق ریشه ها به شدت کاهش می یابد.

اختلاف شروع رشد بخش هوایی درخت و شروع رشد سیستم ریشه ای برای جذب عناصر حدود دو هفته می باشد، به همین دلیل محلول پاشی در این زمان بسیار توصیه می گردد. حتی در گیاهان دو پایه محلول پاشی روی پایه نر نیز جهت افزایش طول لوله گرده و کیفیت گرده افشانی بهتر است صورت پذیرد.
همچنین محلول پاشی ترکیب فروت ست در زمان تورم جوانه ها شرایط را جهت بیدار شدن به موقع جوانه های رویشی و زایشی از خواب بهبود بخشیده و در گرده افشانی موثر خواهد بود. در سال های بارده تعداد جوانه های زایشی و بالطبع آن تعداد گل ها افزایش یافته که بدلیل استفاده زیاد از عناصر غذایی و کاهش شدید آن در سال بعد امکان ریزش آن ها و در نتیجه سال آوری در باغات را شاهد خواهیم بود. به همین دلیل استفاده از این محصول می تواند باعث تقویت و در نتیجه حذف سال آوری گردد.
با شروع فصل جدید عناصر روی، بر و نیتروژن از سراسر گیاه به سمت جوانه ها حرکت کرده که این نیاز فوق العاده آن ها به این عناصر را می رساند و استفاده از این کود علاوه بر ذخیره سازی این عناصر و تامین آن ها برای گیاه باعث تجمع آمونیوم و افزایش بیوسنتز پلی آمین ها می گردد که در نتیجه گل انگیزی و تقسیم سلولی در گیاه را افزایش داده و با تامین کربوهیدرات های لازم برای جوانه ها، سال آوری را به شدت کاهش می دهد.

IMG 20190303 135307 063 300x225 - لزوم استفاده از فروت ست در فصل بهارIMG 20190303 135303 169 300x300 - لزوم استفاده از فروت ست در فصل بهار

Call Now Buttoncall now