هیومیک اسید

تجزیه ضمانت شده:
پتاسیم محلول در آب (K2O) ..................................4 درصد
هیومیک اسید..................................................12 درصد
فولویک اسید ................................................ 0/5 درصد
ترکیبات سازنده:
لئوناردیت، هیدروکسید پتاسیم
دستورالعمل مصرف عمومی:
محصول مقدار مصرف
گیاهان زراعی 10-5 لیتر آبکود در مراحل مختلف رشدی گیاه
گیاهان باغی 15-5 لیتر آبکود در مراحل مختلف رشدی گیاه
تیمار بذر 5/1-1لیتر برای 100 کیلو بذر
اطلاعات کلی:
این محصول با بهبود ویژگی های خاک می تواند رشد ریشه گیاهان را تسهیل کرده و با تبدیل عناصر غذایی موجود در خاک به فرم قابل جذب، جذب آن ها را افزایش می دهد. علاوه بر این با بالابردن ظرفیت نگهداری آب در خاک، جذب آب را توسط گیاهان افزایش می دهد.
احتیاط و هشدار:
دور از دسترس اطفال نگهداری شود.
لطفا قبل از استفاده، دستورالعمل مصرف را با دقت مطلاعه فرمایید.
Call Now Buttoncall now